sliderdikkertjedapkindpeutermetmandarijn

Wat verandert er met de komst van de IKK voor 0 - 4 jarigen?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK).  
Voor de dagopvang gelden vanaf 1 januari 2018 de volgende aanpassingen:

Vaste gezichten voor baby’s (nuljarigen)

Er zijn maximaal 2 vaste pedagogisch medewerkers voor de baby. Dit houdt in: als het kind aanwezig is, werkt altijd minimaal één vaste pedagogisch medewerker van het kind op de groep. Er kunnen wel meer pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de groep werken, naast de ‘vaste’ gezichten.

Mentorschap, ieder kind krijgt een mentor toegewezen

Aan de ouders wordt verteld wie de mentor is. Zij kunnen dit ook terugvinden bij ‘mijn gegevens’ in het ouderportaal. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is, hij/zij is direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De taken van de mentor: 73A0570

  • het kind begeleiden bij het wennen;

  • het welbevinden en de ontwikkeling van het kind volgen en observeren volgens de observatiemethode ‘Kijk, volg en daag uit’. De mentor is voor ouders aanspreekpunt om het welbevinden en de ontwikkeling van het kind te bespreken;

  • de mentor bespreekt periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders;

  • de mentor is in voorkomende gevallen betrokken bij het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders);

  • de mentor bespreekt bij beëindiging van de dagopvang met de ouder de overdracht aan school en BSO.

Overdracht aan school en BSO

De pedagogisch medewerker/mentor verzorgt de overdracht aan school en BSO in de vorm van een laatste observatieverslag. Ouders krijgen dit toegestuurd met het verzoek het verslag door te sturen naar de basisschool en/of buitenschoolse opvang waar hun kind naar toe zal gaan.

3- uurs regeling

Deze regeling betreft de tijdsvakken waarbinnen afwijkingen van het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker is toegestaan. 
De roosters van de pedagogisch medewerkers zijn zo samengesteld dat aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze afwijkingen van het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker kunnen ontstaan.
Dat kan voorkomen in de perioden: tussen 8.00 - 8.45 uur, tussen 13.00 -13.45, tussen 14.00 - 14.45 uur,  en tussen 17.15 – 18.00. Dit is in het pedagogisch beleidsplan van de locatie beschreven.

Pedagogisch beleidsplan

Iedere locatie heeft een pedagogisch beleidsplan waarin onze pedagogische visie, de pedagogische doelen en het pedagogisch handelen beschreven wordt. Deze is te vinden in het SKDD ouderportaal bij 'mijn vestiging'.

Veiligheid- en gezondheidsplan

Het bestaande plan van aanpak Veiligheid en gezondheid dat was gebaseerd op de jaarlijkse risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is herschreven. Het is een integraal Veiligheid- en gezondheidsplan geworden. Waarin veiligheid en gezondheidsrisico’s beschreven worden en wat wij eraan doen om die risico’s te beheersen en zo klein mogelijk houden.

Maatregelen die later ingaan

Er worden eisen gesteld aan het minimum taalniveau waar pedagogisch medewerkers aan moeten gaan voldoen. Tot 1 januari 2023 hebben kinderopvangorganisaties tijd om alle pedagogisch medewerkers te toetsen en eventueel te scholen.

wat klanten zeggen

Klanten beoordelen ons met een 8, en daar zijn we best trots op.

Lees hier de beoordelingen        

sterren1